"ऐरोलीचा राजा" सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ, सेक्टर ४, ऐरोली, नवी मुंबई